Bijdrage WEB

non-formeel taalaanbod

Aanvragen bijdrage WEB non-formeel taalaanbod

Voor 2022 is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een bijdrage voor activiteiten die uw organisatie in het kader van het non-formele aanbod van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) wil gaan uitvoeren in 2022 in Amersfoort.

De aanvraag die wordt ingediend draagt bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in de gemeente Amersfoort. De aanvraag past in het meerjarig beleidskader Sterke Basis van de Gemeente Amersfoort, waarin de ambitie van de gemeente staat beschreven ten aanzien van het versterken van de basisvaardigheden van haar inwoners voor de periode 2020 –2024.

Let op: de aanvraag moet uiterlijk 6 december 2021 bij het DigiTaalhuis binnen zijn.

Hoe werkt het?

De Bibliotheek Eemland is door het college van B en W van Amersfoort aangewezen om de aanvragen te beoordelen en te toetsen of deze passen binnen de gestelde voorwaarden voor non-formeel aanbod. De Bibliotheek voert dit uit via het DigiTaalhuis. Of de aanvragen passen binnen het non-formele aanbod vanuit de WEB in Amersfoort, wordt beoordeeld volgens de wet- en regelgeving, de onderliggende subsidieregeling en beleidskaders van de gemeente Amersfoort. De invulling hiervan staat in de bijlage met de voorwaarden aanvraag 2022.

 

  1. Lees de Voorwaarden aanvraag bijdrage WEB 2022

  2. Vul het aanvraagformulier in

  3. Stuur naast het aanvraagformulier onderstaande documenten apart mee

    • Een specifieke en reële begroting voor uw activiteit. 
    Een actuele kwaliteitsscan ‘Regionaal kwaliteitskader non-formeel aanbod’.