Ambitie en innovatie

De Bibliotheek Eemland is binnen drie jaar op “next level”

2020 - 2022

In het beleidsplan 2016 -2019 is de vernieuwingsdrang al in gang gezet en met resultaat. Vernieuwing betekent vooral verbreding van taken die in een logische lijn liggen met de rol van de bibliotheek in de samenleving. Centraal staat persoonlijke ontwikkeling en toegang bieden tot informatie;  met speciale aandacht voor die groepen in de samenleving die dit extra nodig hebben. In de komende drie jaar willen wij de bibliotheek ontwikkelen van een louter culturele tot een maatschappelijk culturele organisatie.

Het wordt (nog steeds) onderschat wat het belang van taal is bij het goed kunnen functioneren in onze veeleisende samenleving. Taalbegrip, goed begrijpend kunnen lezen wordt terecht gerekend tot een van de basisvaardigheden, naast de digitale geletterdheid. Internet en digitale communicatie met bijvoorbeeld de overheid is niet meer weg te denken uit de samenleving, maar vraagt wel de nodige vaardigheden. De bibliotheek speelt hierop in. 

De bibliotheek beschikt over een veelzijdige collectie, fysiek en digitaal, goed ontsloten en vrij toegankelijk. De Bibliotheek Eemland maakt deel uit van het grote netwerk van bibliotheken, zowel provinciaal als landelijk. Naast collectie delen zij in het netwerk kennis, expertise en digitale content. 

Bij de bibliotheek werken gekwalificeerde medewerkers die kunnen adviseren, informeren en enthousiasmeren rond de collectie. Specialisten ontwikkelen programma voor specifieke doelgroepen. Ze bieden dit aan in eigen vestigingen, maar ook in en voor scholen en andere organisaties. Zo zijn er leesconsulenten en taalconsulenten actief die niet alleen de eigen content kennen maar ook de kennis in huis hebben om door te verwijzen naar andere instellingen of organisaties waarmee wij samenwerken. 

De verbreding van taken vraagt specifieke competenties van medewerkers. Voor het werken met groepen, het geven van cursussen en het begeleiden van vrijwilligers zijn er medewerkers met een didactische achtergrond aangetrokken.  Maar ook op het gebied van  IT, marketing, data-analyse  en facilitaire dienstverlening zijn gespecialiseerde medewerkers werkzaam bij de bibliotheek.  

Ze zijn al genoemd: samenwerkingspartners!
De brede maatschappelijke opdracht die er ligt kan niet alleen door de bibliotheek worden opgelost. Het vraagt om een goed samenspel van organisaties die met hun eigen kennis en “know how” elkaar kunnen versterken en daardoor oplossingen bieden die solistisch niet haalbaar zijn.  

De bibliotheek is een strategisch partner van het onderwijs. Van voorschools tot MBO ondersteunt de bibliotheek vanuit haar expertise scholen bij leesbevordering en -motivatie. Zij adviseert en stelt actuele, aansprekende collecties samen en biedt een breed programma om het lezen weer aantrekkelijk te maken en het plezier van mooie verhalen in de klas te brengen.  De positieve effecten zijn significant en meetbaar bij kinderen die toegang hebben tot een Bibliotheek op school.  

Voor een belangrijke groep in de samenleving is de bibliotheek daadwerkelijk een ankerplaats. Nieuwkomers, inburgeraars, afkomstig uit andere taalgebieden en verschillende culturen vinden in de bibliotheek de plek waarop zij zich de taal eigen kunnen maken via de collectie en het Taalhuis. Niet schools en klassikaal maar in gevarieerde groepen die vooral leren uit wat zij in de praktijk van alle dag tegenkomen en dit met elkaar delen. Onder begeleiding van een taalvrijwilliger bespreken zij bijvoorbeeld een brief van de gemeente of de werking van het afsluiten van een verzekering. Zo leren zij van elkaar in het Taalhuis in de bibliotheek.  Alles gericht op zelfredzaamheid en het vinden van een eigen plek in de maatschappij. En zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen.  

Nieuwe taken dus die voortborduren op de oorspronkelijke uitgangspunten van de bibliotheek. Taken die de gemeente van ons vraagt ter ondersteuning van het realiseren van de beleidsagenda en het collegeprogramma. De Bibliotheek Eemland heeft een opdrachtrelatie met vijf gemeenten, verschillend in grootte, demografie en op sociaaleconomisch gebied maar met een gelijkluidende ambitie: een inclusieve samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen. Om optimaal te kunnen bijdragen aan de belangen van de gemeenten bespreken we per gemeente specifieke programma’s, cultuurnota’s en andere beleidsplannen waar de bibliotheek een rol kan spelen. Dit leidt tot maatwerk per gemeente waar afzonderlijk afspraken over worden gemaakt, veelal op projectbasis.  

De focus van de bibliotheek verschuift en het accent komt te liggen op programmering. Programmering die altijd gerelateerd zal zijn aan onze oorspronkelijke missie: persoonlijke ontwikkeling en vrije toegang tot informatie. Het samenspel bij programmering met andere culturele en maatschappelijke partners is daarbij vanzelfsprekend. Mooie woorden maar wij willen over drie jaar ook kunnen laten zien dat wij de Next Level hebben bereikt, dus gaan we komende drie jaar werken aan onze vernieuwde ambitie: 

Inwoners in staat stellen én stimuleren zich te ontwikkelen en mee te kunnen doen in onze maatschappij door een gericht aanbod te bieden op een vrij toegankelijke en inspirerende plek.

Om deze ambitie waar te kunnen maken zijn er drie inhoudelijke pijlers benoemd waar onze activiteiten onderdeel van zijn. In elke pijler zijn scherpe doelen benoemd die jaarlijks worden getoetst of zij gerealiseerd zijn. Dit zijn de drie pijlers die het beleid van de bibliotheek dragen:
> Ontmoeting & Verbinding
> Educatie & Onderwijs
> Zelfredzaamheid & Participatie

In deze prestatieovereenkomst worden deze drie pijlers verder uitgewerkt tot op activiteitenniveau. Op basis van deze activiteiten formuleren wij ons prestatievoorstel voor 2020 maar eigenlijk geven wij hiermee een voorzet voor de periode 2020 – 2022 waarbij wij afspraken willen maken over een meerjarige financiering.In dat kader hebben wij de begroting opgesteld voor 2020 met een doorrekening naar 2021 en 2022.

Om effectief onze opdrachten uit te voeren en de transitie naar een maatschappelijk culturele instelling succesvol te maken is het noodzakelijk toe te werken naar een structurele financiering op het gebied van onderwijs en sociaal domein. Nu zijn dit nog veelal projectsubsidies die jaarlijks worden aangevraagd terwijl de activiteiten al vele jaren plaatsvinden en tot het reguliere aanbod horen.

Innovatie

Naast onze ambitie, die ons leidt naar de Next Level, gaan we ook kijken naar innovatie. Een aantal jaar geleden is het Medialab opgericht, die zich richt op 21st century skills. Tot nu toe hebben we vele successen bereikt, maar het wordt nu tijd om ons hiermee te profileren. Daarom zijn we als Bibliotheek bezig met een kloppend plan gericht op de innovatieve kracht van het Medialab. In de periode 2020-2022 zal het Medialab een groeiend begrip worden in heel Eemland.