Gegevens Stichting Bibliotheken Eemland

Gegevens Stichting Bibliotheken Eemland

Doelstelling

Verzorging van de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeenten Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Woudenberg en Baarn, ten behoeve van de bevolking, zonder onderscheid van levens- of wereldbeschouwing.

Naam- en adresgegevens

Officiële naam: Stichting Bibliotheken Eemland

Postbus 1138 / 3800 BC
Eemplein 71 / 3812 EA Amersfoort
tel. 033 - 4631914
e-mail: info@bibliotheekeemland.nl
IBAN: NL89INGB0000267884
KvKnr: 41188619
BTWnr.: NL002982122B01
Fiscaal nummer/RSIN: 0029.82.122

Directie en managamentteam

Directeur/bestuurder Erno de Groot is eindverantwoordelijk voor het bestuur en het management van de Bibliotheek Eemland.Het managementteam bestaat uit:

 • Erno de Groot, directeur/bestuurder
 • Joris Haanstra, manager publieksdienstverlening
 • Karien Postel, programmamanager
 • Marcel Ribbers, controller
 • Martine de Jong, HR manager (a.i.)
 • Kim Bos, marketing en communicatie

Raad van Toezicht
Samenstelling per 01-01-2022:

 • Mevrouw J.E.M. Opstraat (voorzitter)
 • De heer t.J. Vlot
 • De heer M.P. van Harten
 • Mevrouw M. Seerden
 • Mevrouw H. Boersema-Vermeer

Beloningsbeleid

De stichting werkt conform de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.

Het salaris van de directeur/bestuurder is gerelateerd aan de CAO Openbare Bibliotheken

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een kostenvergoeding. Er heeft een toetsing door de accountant plaatsgevonden conform de Wet Normering Topinkomens (WNT), waarmee is vastgesteld dat de beloning van de directeur bestuurder en de onkostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezicht passen binnen de van toepassing zijnde regelgeving voor het algemene WNT-maximum.

Culturele ANBI status

Als Openbare Bibliotheek hebben wij de culturele ANBI-status. Dat is gunstig voor donateurs, omdat het extra belastingvoordeel oplevert.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.